JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Säkylän seudun lukion järjestyssääntöjen tavoitteena on varmistaa kaikille turvallinen ja viihtyisä opiskeluympäristö. Yhteisen hyvinvoinnin eteen voimme kaikki vaikuttaa myönteisellä toiminnalla ja hyvällä, toiset huomioon ottavalla käyttäytymisellä. Nämä järjestyssäännöt antavat selkänojan päivittäiselle toiminnalle meidän kaikkien kouluyhteisössä toimivien hyväksi.

OPISKELIJAN VELVOLLISUUDET

1.1. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erikseen myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa ja lukiolaissa.

1.2. Plagiointi tai muu vilpillinen menettely kokeessa tai koulutehtävissä

  • Ennen kokeen alkua opiskelijan edellytetään laittavan kännykkänsä (suljettuna/äänettömänä) reppuun tai jättävän sen lokerikkoonsa. Pulpetilla on ainoastaan kokeen suorittamista varten välttämättömät välineet.

  • Plagiointi tarkoittaa sitä, että esittää jonkun toisen työn osin tai kokonaan omanaan. Mikäli opiskelijan havaitaan plagioineen kirjoitelmia, esseitä tai muita tehtäviä tai toimineen muuten vilpillisesti esimerkiksi kokeessa, seuraa siitä rehtorin kirjallinen varoitus sekä kyseisen tehtävän tai kokeen hylkääminen. Tehtävä tehdään uudelleen opettajan harkitsemalla tavalla ja koe suoritetaan uusintakuulustelupäivänä. Myös vilpissä avustaminen on rangaistava teko. (lukiolaki luku 7 41§)

  • Mahdollisesta vilppitapauksesta koetta valvova opettaja ilmoittaa asiasta aina rehtorille, opinto-ohjaajalle ja ao. opiskelijan ryhmänohjaajalle, joka ilmoittaa kaikissa tapauksissa asiasta opiskelijan vanhemmille lain edellyttämällä tavalla (lukiolaki 2 §).

1.3. Mainitaan lähteet, kun kopioidaan tai lainataan tekstiä ja kuvia internetistä tai kirjoista.

PÄIVITTÄINEN TYÖSKENTELY

2.1. Oppitunnit pidetään pääasiassa koululuokissa. Lisäksi koulu käyttää kunnan yleisiä liikuntatiloja ja –alueita yms. toimitiloja. Opetusta voidaan järjestää myös muissa kohteissa työsuunnitelmassa tai opettajainkokouksessa erikseen mainitulla ja hyväksytyllä tavalla. Opiskeluun liittyvistä tutustumisretkistä, opintomatkoista ja vierailuista tehdään kirjaukset lukuvuosisuunnitelmaan. Lukion piha-alueilla ja pysäköintipaikoilla noudatetaan yleisiä järjestys- ja liikennesääntöjä.

2.2. Oppituntien aikataulu ja muu koulun aikaan ja aikatauluihin sidottu toiminta ilmenee opiskelijoille ja henkilökunnalle jaettavasta oppaasta. Oppaasta ilmenee myös lukuvuoden jaksotus ja merkittävimmät tapahtumat sekä koeviikkojen, uusintakokeiden ja korotuskokeiden ajankohdat. Lukio noudattaa työajoissa sivistyslautakunnan hyväksymää lukuvuoden työ- ja loma-aikoja.

2.3. Mediateekki ei ole tarkoitettu ruokailuun, joten siellä ei syödä eväitä.

POISSAOLOT JA MYÖHÄSTYMISET

3.1. Jos opiskelija sairastuu koulupäivän aikana tai hänellä on jokin muu pakottava syy, hän saa poistua kouluterveydenhoitajan tai, mikäli hän ei ole paikalla, rehtorin tai ryhmänohjaajan/opettajan luvalla.

3.2. Ryhmänohjaaja myöntää luvan poissaoloon korkeintaan viideksi päiväksi.

3.3. Rehtori myöntää luvan yli viiden päivän poissaoloihin.

3.4. Opiskelijan/huoltajan on huolehdittava Wilman kautta tapahtuvat poissaolokuittaukset asianmukaisesti välittömästi poissaolon jälkeen. Huoltaja selvittää tai täysi-ikäinen opiskelija toimittaa lääkärintodistuksen tai muun selvityksen ryhmänohjaajalleen.

3.5. Mikäli lukujärjestyksen mukaista opetusta ei jostain syystä voida järjestää, opiskelijat pysyttelevät siinä luokassa, jossa heillä pitäisi tunti olla ja yksi opiskelijoista käy tiedustelemassa asiaa koulun rehtorilta. Rehtorilta saadaan ohjeet tunnin työskentelyyn.

3.6. Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa. Opiskelija, joka ei ole suorittanut lukiota määrätyssä ajassa, katsotaan eronneeksi.

3.7. Myöhästymiset kirjataan Wilmaan ja myöhästelyt voivat johtaa lisätöihin tai kurssin arvostelematta jättämiseen.

3.8. Lomamatkan tai muun syyn kuin sairauden vuoksi suorittamatta jäänyt kurssi tehdään uusintakuulustelupäivänä.

TUPAKOINTI, PÄIHTEET JA HUUMEET

4.1. Alkoholipitoisten juomien, muiden päihteiden sekä huumeiden tuonti koulualueelle on kielletty.

4.2. Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena koulualueella.

4.3. Tupakointi ja tupakan kaltaisten tuotteiden ja muiden päihteiden hallussapito ja käyttö sekä päihtyneenä oleminen on kielletty lain mukaan koulualueella, koulun käytössä olevilla ulkoalueilla, kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa sekä koulun järjestämillä matkoilla/retkillä.

TURVALLISUUS JA KIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN

5.1. Opiskelijat käyttävät pääsisäänkäyntejä. Poistumistiet hätätilanteissa on merkitty jokaiseen tilaan ja poistumista harjoitellaan määräajoin. Koulukeskuksen pelastussuunnitelmassa on tarkemmat toimintaohjeet hätätilanteissa.

5.2. Tapaturman tai muun poikkeustilanteen sattuessa siitä ilmoitetaan viipymättä opettajalle, terveydenhoitajalle, kansliaan tai rehtorille ja suoritetaan tilanteen edellyttämät toimenpiteet. Samoin toimitaan, mikäli koulurakennuksesta tai koulun alueelta tavataan poikkeavasti käyttäytyvä henkilö, joka käytöksellään vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden.

5.3. Autot, mopot ja muut kulkuvälineet pysäköidään niille varatuille paikoille.

5.4. Kaikilla lukion opiskelijoilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Tämän saavuttamiseksi opiskelijat opiskelevat ohjeistetusti, ohjatusti ja valvotusti. Kaikki oppilaitoksen aikuiset puuttuvat välittömästi väkivaltaan, kiusaamiseen ja häirintään.

5.5. Kiusaamista voi olla monenlaista. Kiusaaminen, häirintä tai väkivalta voi olla suoraa tai epäsuoraa, sanallista tai fyysistä voimankäyttöä tai sosiaalista manipulointia. Kiusaaminen loukkaa ihmisen fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista koskemattomuutta. Tekijänä voi olla opiskelija, koulussa työskentelevä aikuinen tai kouluyhteisön ulkopuolinen henkilö.

5.6. Kiusaamistilanteisiin puututaan heti. Opiskelijat puhutetaan ja asiasta tehdään tarvittaessa kirjallinen raportti, johon kirjataan tapahtuma ja tapahtumaan osallistuneiden lausunnot. Kiusaamistilanteista ilmoitetaan myös huoltajalle. Vakavissa kiusaamis-, väkivalta- ja häirintätapauksissa voimme ottaa yhteyttä myös poliisiin.

5.7. Vaatteissa olevat tekstit eivät saa loukata ketään henkilöä, kansanryhmää, rotua tai kansallisuutta.

5.8. Muiden laissa kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden, kuten veitsien, ampuma-aseiden, voimakkaiden laserosoittimien sekä vastaavien esineiden kouluun tuonti on kielletty.

TYÖRAUHAN YLLÄPITÄMINEN

6.1. Opiskelija on velvollinen korvaamaan tahallisesti tai varomattomuuttaan koulun tai jonkun muun omaisuudelle aiheuttamansa vahingon.

6.2. Kouluyhteisön jäsenten on huolehdittava siitä, että koulu ja sen ympäristö säilyvät siisteinä. Sekä sisällä että ulkona roskat laitetaan roskikseen. Jokaisen opiskelijan on huolehdittava omalta osaltaan koulun säilymisestä viihtyisänä.

6.3. Matkapuhelimien, mobiililaitteiden ja älykellojen käyttö ja hallussapito on kielletty koetilanteissa, ellei muuta ohjetta ole ko. kokeen osalta annettu. Matkapuhelimen tai muiden viestintävälineiden käyttö toista loukkaavaan viestintään on kielletty. Toisesta otettua kuvaa ei jaeta verkossa ilman lupaa.

6.4. Kouluyhteisön jäsenten tulee asiallisella ja rauhallisella käyttäytymisellään pyrkiä edistämään koulun työrauhaa.

6.5. Opiskelijaa voidaan rangaista, jos hän rikkoo järjestyssääntöjä tai muutoin käyttäytyy epäasiallisesti. Koululla on oikeus käyttää rankaisuvaltaa tapauksiin, jolloin rikkomus on tehty koulussa tai koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä olosuhteissa.

6.6. Jos opiskelija ei noudata lukion sääntöjä, käyttäytyy sopimattomasti tai on toiminut vilpillisesti, hän syyllistyy koulun sääntöjen rikkomukseen